Bảng giá

Bảng giá viện phí thực hiện từ ngày 12/10/2016

Bảng giá viện phí thực hiện từ ngày 12/10/2016

Theo Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT - BYT - BTC ngày 29/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ tài chính thực hiện từ ngày 12/10/2016 theo hướng dẫn tại công văn số 7354/BYT - KH - TC của bộ Y tế và công văn số 247/SYT - KH - TC của Sở Y tế Hà Nội về việc...