BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN PHÚ XUYÊN CẢM ƠN TRÂN THÀNH VÀ SÂU SẮC TỚI TẤT CẢ CÁC TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN ĐÃ CHUNG TAY TRONG CUỘC CHIẾN CHỐNG DỊCH COVID -19

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN PHÚ XUYÊN CẢM ƠN TRÂN THÀNH VÀ SÂU SẮC TỚI TẤT CẢ CÁC TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN ĐÃ CHUNG TAY TRONG CUỘC CHIẾN CHỐNG DỊCH COVID -19

Tiếp nối truyền thống tốt đẹp từ ngàn đời của người Việt Nam: - Là YÊU THƯƠNG “chia ngọt sẻ bùi, nhường cơm sẻ áo” “lá lành đùm lá rách, thương người như thể thương thân” … - Là ĐOÀN KẾT “một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao”