Tập huấn qui trình về xác nhận và khẳng định đúng người bệnh và dịch vụ cung cấp, qui định bàn giao người bệnh giữa các nhân viên y tế

Cử nhân điều dưỡng Đào Thị Huệ chụp ảnh lưu niệm cùng các học viên tại lớp tập huấn